Kies je vacature

Deurne Chauffeur

De logistiek van onze Branded Booths is jouw verantwoordelijkheid – en je kunt en durft het eigenaarschap te nemen. Jij bent de m/v die ervoor zorgt dat de systemen klaar zijn voor de volgende experience. Je brengt de materialen van A naar B, verzorgt het opzetten en afbouwen en fikst daarbij indien nodig kleine technische zaken.

Bekijk vacature

Deurne Promoter-Operator

Are you ready for world domination? Dan zijn wij op zoek naar jou! Want jij bent die enthousiaste, communicatieve m/v die de Branded Booths op volle toeren laat draaien en promoot. Dankzij de planning en de logistiek komt de Branded Booth waar-ie wezen moet. En dan is het aan jou.

Bekijk vacature

Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
Artikel 5. Betaling?
Artikel 6. Installatie en afbouw
Artikel 7. Toegang op adres en locatie
Artikel 8. Huurperiode
Artikel 9. Beëindiging van de huur
Artikel 10.Klachten en geschillen
Artikel 11. Opzegging
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Risico-overgang
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Intellectuele eigendommen en auteursrechten
Artikel 16. Annulering van de opdracht
Artikel 16. Toepasselijk recht

Branded Booth, onderdeel van Experience Republic BV gevestigd op de Leembaan 60a, 5753 CV te Deurne, hierna te noemen: Branded Booth.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Experience Rebublic, Branded Booth, hierna: Branded Booth en u, de klant.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overigebepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met deoude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemenevoorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Branded Booth gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzijanders aangegeven. Branded Booth is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW
 2. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Branded Booth dit doorberekenen aanu.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Branded Booth zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Branded Booth het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Branded Booth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Branded Booth worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Branded Booth zijn verstrekt, heeft Branded Booth het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Branded Booth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Branded Booth is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Branded Booth kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Branded Booth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Branded Booth zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Branded Booth de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Branded Booth daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Branded Booth geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Branded Booth kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Betaling

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Branded Booth aan te geven wijze.
 1. Branded Booth heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Branded Booth met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Branded Booth schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 2. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Branded Booth haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Branded Booth op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Installatie en afbouw

 1. Branded Booth zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de opdrachtgever. Wanneer Branded Booth eerder op de locatie aanwezig dient te zijn geldt hiervoor toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.
  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de gekozen locatie met betrekking tot de komst en aankomsttijd van Branded Booth.
 2. Indien nodig verwacht Branded Booth assistentie van de opdrachtgever of aanwezige persoon op locatie bij de installatie van de Branded Booth.
 3. Branded Booth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode, afgebouwen, tenzij anders overeengekomen is met de opdrachtgever. Wanneer Branded Booth later af dient te bouwen geldt hiervoor toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.

Artikel 7. Toegang op adres en locatie

 1. Plaatsing en installatie van de Branded Booth is altijd op de begane grond, tenzij de Branded Booth met behulp van een lift naar de gewenste verdieping kan worden verplaatst. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het checken van de juiste afmetingen van de lift.
 2. De Branded Booth dient altijd op een droge beschutte plaats met vlakke ondergrond te kunnen worden geïnstalleerd, de opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de Branded Booth niet beschut en/of op een vlakke ondergrond geïnstalleerd kan worden op locatie behoudt Branded Booth zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 3. De (ingang van de) locatie dient bereikbaar te zijn voor een bus via een verharde of goed begaanbare weg.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen en/of reserveren van een parkeerplek ter behoeve van de bus van de Branded Booth werknemer. Eventueel extra gemaakte parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Branded Booth is niet verantwoordelijk wanneer de Branded Booth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie eisen welke vooraf gecommuniceerd zijn.

Artikel 8. Huurperiode

 1. De afgesproken huurperiode is standaard een aaneengesloten periode van 5 uur, tenzij anders afgesproken en overeengekomen tussen de opdrachtgever en Branded Booth.
 2. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen op de afgesproken eindtijd.
 3. Wanneer er door toedoen van de opdrachtgever of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
 4. Wanneer de opdrachtgever de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan dit met de aanwezige medewerker van Branded Booth worden besproken en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.

Artikel 9. Beëindiging van de huur

 1. Branded Booth behoudt zich het recht de huurperiode van de Branded Booth voortijdig te beëindigen wanneer;
  • –  Er dreigend gedrag voordoet tegen een of meer medewerkers van Branded Booth of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
  • –  Er misbruik gemaakt wordt van de Branded Booth of andere materialen die toebehoren aan Branded Booth door aanwezigen op de locatie.
  • –  Er materiaal van Branded Booth wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de opdrachtgever, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.
 2. Indien er door Branded Booth wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door een van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de opdrachtgever en zal Branded Booth de resterende huurperiode niet compenseren.

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Branded Booth worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te ‘s- Hertogenbosch. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Branded Booth recht opcompensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Branded Booth zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien Branded Booth aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Branded Booth aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Branded Booth te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Branded Booth voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het totaal verschuldigde honorarium van de verleende opdracht.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Branded Booth aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Branded Booth toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Branded Booth is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Branded Booth of haar ondergeschikten.

Artikel 13. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Branded Booth geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Branded Booth niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Branded Booth worden daaronder begrepen.
 3. Branded Booth heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Branded Booth haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Branded Booth ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Branded Booth gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Branded Booth verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Branded Booth worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die aan Branded Booth ter inzage zijn gegeven.
 3. Branded Booth behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voorandere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Annulering van de opdracht

1. Indien de opdrachtgever de gedane opdracht moet annuleren, wordt de volgende staffel gehanteerd in verband met de vergoeding tot de datum van opdrachts-uitvoering:

Tot 4 weken voor aanvang van de opdracht: 0 % vergoeding van totaalbedrag.
Tot 2 weken voor aanvang van de opdracht: 25% vergoeding van totaalbedrag.
Tot 1 week voor aanvang van de opdracht: 50 % vergoeding van totaalbedrag.
Korter dan een week: 100 % vergoeding van totaalbedrag.
Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Branded Booth en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een offerte ontvangen voor een op maat gemaakte Branded Booth? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Branded Booth

Branded Booth is onderdeel van Experience Republic.

Je maakt gebruik van een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser Update mijn webbrowser

×